All kpop companies founded in 1994

List of every kpop companies founded in 1994
Name Founder Year
Huayi Brothers Wang Zhongjun, Wang Zhonglei 1994
Mnet Media 1994
Ten Carat 1994