Narda Entertainment

Narda Entertainment

Korean: 나르다엔터테인먼트

Hometown

Seoul

Introduction to Narda Entertainment

Narda Entertainment (나르다엔터테인먼트) is a South Korean entertainment agency.

Founded:
2015
0 artist
0 group
108 viewed

Groups of Narda Entertainment

no available data

Artists of Narda Entertainment

no available data

Former Groups of Narda Entertainment

Former Artists of Narda Entertainment

no available data